Varför auktorisation?

Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter. Ansökningar om auktorisation prövas av nämnden som består av framstående forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält.

För att en ansökan ska prövas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av två personer som arbetar med och känner den sökande väl.

Auktorisation är en kvalitetssäkring

Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Människor som kommer i kontakt med socionomer i arbete befinner sig ofta i en utsatt situation. Det är därför viktigt att de bemöts och behandlas professionellt. Klienten har rätt att få sitt ärende behandlat av en professionell person som tar ansvar för sitt arbete. Auktorisation av socionomer kan bidra till att höja professionaliteten.

Stärker socionomrollen

Det sociala arbetet har ändrat karaktär, vilket idag ställer höga krav på de socionomer som arbetar i framträdande befattningar. Krav som omfattar kompetens, erfarenhet och ansvar. Det krävs ett stort mått professionalism hos de personer som arbetar inom detta område

För socionomen innebär auktorisationen att kompetensen styrks och yrkesrollen blir tydligare. Hon eller han får bättre förutsättningar att skapa klientrelationer präglade av respekt, förtroende och trygghet. Socionomen får en starkare ställning i förhållande till andra yrkesgrupper inom samma område.

För den som har ett övergripande ansvar för socialt arbete betyder auktorisationen att nivån höjs. Hon eller han får helt enkelt ett kvitto på kvaliteten och säkerheten. Verksamheten kan kvalitetssäkras!