Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer  möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Ansökningar prövas av Nämnden för socionomauktorisation som består av framstående forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält.

För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av två personer som arbetar med och känner den sökande väl, en chef och en kollega.

Syftet med auktorisationen är att ge klienten ökad trygghet genom ett  garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får  en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

Handledning och godkända handledare

Ett av kriterierna för att kunna bli auktoriserad är att socionomen ska ha minst 100 timmars handledning  (45 minuter = en handledningstimme). Handledningen är godkänd om handledaren har genomgått sammanhållen handledarutbildning på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng. Annan likvärdig handledarutbildning kan godkännas efter prövning.

Nämnden kan ge information om huruvida en handledare har fått sin kompetens prövad och godkänd i samband med att hen tidigare har intygat handledning åt en sökande socionom. Förfrågningar kan skickas till info@socionomauktorisation.se

Ladda ner ansökningshandlingar [PDF]

Ansökan sänds till
Nämnden för socionomauktorisation
Box 12800
112 96 Stockholm

Nämnden för socionomauktorisation sammanträder en gång per kvartal, varför beslut kan dröja några månader.  2016 är sammanträdesdatumen: 17 mars, 1 juni,  21 september och 6 december. 2017 är sammanträdesdatumen: 3 februari, 17 mars, 30 maj, 11 oktober och 5 december. Ansökningsavgiften är 875 kronor (inkl. moms). Avgiften sätts in på bankgironummer 5032-8939 i samband med ansökan.

Kontakt
Har du frågor kring auktorisation ring tel 08-617 44 12, e-post info@socionomauktorisation.se