Nämndens stadgar

Arbetsordning för Nämnden för socionomauktorisation

§ 1 Ändamål och ställning
Nämnden för socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse 1998. Ändamålet med nämndens verksamhet är att ge en garanti för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och lämplighet för arbete som socionom i direkt patient- eller klientarbete.
För nämndens verksamhet gäller det grundläggande reglemente som antogs av förbundsstyrelsen den 24 februari 1998.

§ 2 Uppgifter
Nämnden har till uppgift att
– fastställa kriterier för erhållande av auktorisation för socionomer
– utfärda auktorisation
– fastställa kriterier för desauktorisation
– besluta i desauktorisationsärenden
– behandla inkomna skrivelser i auktorisationsfrågor
Nämnden skall vidare i förekommande fall fastställa övergångsregler och pröva dispenser.

§ 3 Arbetsformer
Sammansättning
Antalet ledamöter i nämnden skall vara minst sju inklusive ordföranden. Ledamöter och ordförande utses för en tvåårsperiod av Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Vid fyllnadsval utgår mandattiden vid ordinarie mandattids utgång. Nämnden utser inom sig vice ordförande.
Ledamöterna i nämnden skall vara framstående representanter för olika specialiteter inom professionen och utbildningen.
Förbundsstyrelsen beslutar om ersättning till ledamöterna i nämnden.

Beslutsförhet
Nämnden är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande, varav en måste utgöras av nämndens ordförande eller vice ordförande. Närvarande ledamot är skyldig att delta i beslut som avser auktorisation och disciplinpåföljd. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Sekretariat
För att vara nämnden behjälplig finns ett sekretariat för nämndens verksamhet. Sekretariatet skall bland annat ha till uppgift att bereda ärenden inför beslut och att föra register över auktoriserade socionomer. Tjänsteman vid sekretariatet är också sekreterare vid nämndens sammanträden.

Sammanträden
Nämnden skall sammanträda fyra gånger per år eller oftare om behov föreligger.
Inkommer ärenden som kräver beslut före nästa ordinarie sammanträde har ordföranden att sammankalla till extra sammanträde. Beroende på ärendets art äger ordförande besluta om att sammanträde kan hållas per telefon eller per capsulam. Ordförande är dock skyldig att kalla till sammanträde om minst tre av nämndens ledamöter så begär. Kallelse jämte föredragningslista och handlingar i de ärenden som skall upptas till beslut skall vara nämndens ledamöter tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdatum. I särskilt brådskande fall kan ärende ändå upptas till behandling och beslut om samtliga närvarande ledamöter så beslutar. Beslut om att ställa in sammanträde fattas av ordförande.
Vid årets sista sammanträde skall beslutas om sammanträdestider för det kommande verksamhetsåret.

Protokoll
Vid nämndens sammanträde skall föras beslutsprotokoll som skall justeras av mötesordföranden jämte en ledamot.

Reservation
Ledamot som reserverar sig mot nämndens beslut kan inom sju dagar, räknat från sammanträdesdagen, skriftligen ange skälen för reservationen. Den skriftliga reservationen skall biläggas protokollet.

Jäv
För nämndens verksamhet skall reglerna i 11 § 1,2,4,5 p. och 12 § andra stycket förvaltningslagen om jäv gälla.

Offentlighet och sekretess
Nämnden beslutar självständigt vem eller vilka som äger närvara vid nämndens sammanträden. De protokoll som upprättas hos nämnden är offentliga. Nämnden har dock rätt att självständigt besluta att protokoll i enskilt fall skall vara sekretessbelagt.
Då nämnden beslutar om varning eller desauktorisation skall socionomens arbetsgivare underrättas därom.
Nämndens överläggningar är inte offentliga. Ledamöterna i nämnden får inte heller återge vad som anförts under nämndens överläggningar. I ett enskilt ärende får endast ordföranden uttala sig för nämndens räkning.

§ 4 Auktorisation
Innebörd
En auktorisation innebär en garanti för att socionomen har formell eller teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig för arbete som socionom i direkt patient- eller klientarbete.
Socionomen åtar sig att följa de regler som vid varje tidpunkt gäller auktorisationen och de etiska riktlinjer som fastställts.
Kvalifikationskrav
Nämnden har att fastställa kriterier för erhållande av socionomauktorisation. Kriterierna avser utbildning, yrkeserfarenhet, genomförd handledning och lämplighetsprövning.
Möjligheten att söka auktorisation är öppen för samtliga socionomer, som uppfyller kriterierna, oberoende av facklig tillhörighet.

Ansökan
För erhållande av auktorisation skall sökanden inge en ansökan om socionomauktorisation till nämn- den. Ansökan skall ske på särskilt avsedd blankett.

Avgift
Sökanden skall betala särskilt fastställd avgift.

Förteckning
Särskild förteckning skall föras över auktoriserade socionomer och de beslut i auktorisationsärenden som fattas av nämnden.

§ 5 Desauktorisation m m
Nämnden kan besluta om desauktorisation, eller disciplinpåföljd i form av varning.

§ 6 Utredning av ärenden
Initiativ och beslut
Utredning kan ske med anledning av till nämnden inkomna anmälningar eller andra omständigheter som kommer till nämndens kännedom. Nämnden har ej skyldighet att utreda anonym anmälan. Efter slutförd utredning bör nämnden utan onödigt dröjsmål belsuta i ärendet. Beslutet kan avse någon av de åtgärder som anges under § 5. Nämnden kan också besluta att ingen disciplinpåföljd skall vidtagas eller att ärenden skall avskrivas utan ställningstagande till disciplinpåföljd.
Utredning, informationsinhämtande
Nämnden kan välja att endast ta del av anmälarens och den ifrågasatta socionomens information, men har möjlighet att på eget initiativ begära och inhämta information från annan källa. Information kan komma att begäras från exempelvis socionomens arbetsgivare.
Nämnden är skyldig att göra en så allsidig och objektiv utredning som saken kräver och som är möjlig att genomföra. Såväl anmälaren som den anmälda har möjlighet att till nämnden inkomma med utredningsmaterial. Nämnden avgör dock självständigt om materialet skall tillföras ärendet och beaktas vid bedömningen.

Kommunikation
All kommunikation med nämnden skall vara skriftlig. Muntlig förhandling får dock förekomma när nämnden anser detta vara till fördel för utredningen.
I samband med att utredning inleds skall den socionom vars sak behandlas skyndsamt informeras samt ges tillfälle att yttra sig inom 14 dagar. Om det finns särskilda skäl kan tidsfristen förlängas. Begäran om yttrande skall sändas till den av nämnden senast kända folkbokföringsadressen och anses ha kommit socionomen tillhanda inom sju dagar från det att brevet avsändes.
Ärendet får avgöras även om socionomen inte avhörts när tidsfristen har löpt ut.
Formella anmälningar, framförd kritik och liknande, behöver inte kommuniceras med berörd socionom om detta bedöms som uppenbart onödigt och ärendet inte föranleder något beslut i sak.

Vilandeförklaring
Om det under utredningens gång visar sig att ärendet eller del av ärendet är föremål för prövning hos JO, åklagare, domstol eller annan liknande instans kan nämnden besluta att vilandeförklara utredningen i avvaktan på beslut från ifrågavarande myndighet. Nämnden har rätt att grunda sitt beslut om eventuella åtgärder på det underlag och ställningstagande som har tagits fram och fattats av sådan ovan angiven instans.

Preskription
Brister i yrkesutövningen som nämnden haft kännedom om i mer än två år bör som regel ej ensamt ligga till grund för disciplinpåföljd. Detsamma gäller brott som preskriberats enligt reglerna i brottsbalken. Undantag gäller ifall ärendet inom tvåårstiden har vilandeförklarats enligt ovan eller vid desauktorisation om ett brottsligt förfarande eller liknande är av särskilt allvarlig beskaffenhet i relation till de skyddsintressen och etiska normer som gäller i förhållande till socionomens yrkesutövning.

Omprövning
Nämndens beslut kan inte överklagas.
När nya omständigheter har framkommit i ett ärende som tidigare avgjorts av nämnden eller när nämnden finner att dess tidigare beslut var uppenbart felaktigt, kan nämnden besluta att uppta ärendet till förnyad prövning. Berörda parter bör därvid beredas tillfälle till förnyade yttranden om nämnden inte finner detta uppenbart obehövligt.

§ 7 Ekonomisk förvaltning
Nämndens verksamhet är lika med kalenderår. Den ekonomiska förvaltningen handhas av sekretariatet och samordnas med Akademikerförbundet SSRs förbundskanslis övriga verksamhet.
Beslut om ersättning till ledamöterna i nämnden, ansökningsavgifter och andra administrativa avgifter för verksamheten beslutas av Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse.

§ 8 Ändring av arbetsordningen
Denna arbetsordning har godkänts av Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Ändringar av arbetsordningen skall godkännas av förbundsstyrelsen.