Krav

Detta krävs för att erhålla auktorisation

Socionomexamen, yrkeserfarenhet, personlig och professionell vidareutveckling, lämplighet, förbindelse att följa yrkesetiska riktlinjer.

Socionomexamen

 • Svensk socionomexamen med social inriktning.
 • Annan nordisk socionomexamen i enlighet med internordisk överenskommelse.
 • Utbildning från annat land som med ledning av Universitets- och högskolerådet, UHR, eller annan statlig myndighets, praxis kan jämställas med svensk socionomexamen.

Yrkeserfarenhet

 • Minst 3 års yrkeserfarenhet under de senaste 6 åren.
 • Yrkeserfarenheten ska avse arbete för vilket socionomexamen normalt krävs.

Arbetet ska i huvudsak innebära medborgarkontakter. För sökande vars nuvarande yrkesverksamhet har stark anknytning till kvalificerat socialt arbete, men ej avser direkt klient- eller patientarbete, godkänns yrkeserfarenhet som införskaffats tidigare än 6 år från ansökningstillfället.

Vid beräkning av deltidsanställning gäller:

 • tjänstgöringsgrad mer än 0,74 jämställs med heltid
 • vid tjänstgöringsgrad 0,50 0,74 divideras varje arbetad månad med 1,5.
 • vid tjänstgöringsgrad mindre än 0,50 gör nämnden individuell bedömning.

Yrkeserfarenheten ska i huvudsak ha införskaffats i Sverige. Erfarenhet från annat land kan godkännas efter särskild prövning. Yrkeserfarenhet ska intygas av arbetsgivare. Egenföretagare ska genom verksamhetsredovisning verifiera motsvarande yrkeserfarenhet.

Endast yrkeserfarenhet efter socionomexamen är godkänd.

Handledning

 1. Handledning är godkänd om handledaren har genomgått en sammanhållen handledarutbildning på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng.
 2. Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning, om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.

Handledaren ska ej tillhöra eller vara arbetsledare för arbetsgruppen. Annan utformning än nämndens blankett godkänns. Endast handledning efter socionomexamen är godkänd.

Lämplighet

Två fristående bedömningar krävs. Bedömningarna ska göras av personer med god kunskap om den sökandes vardagliga yrkesutövning och kan göras av a) chef eller arbetsledare, b) kollega eller c) handledare. För egenföretagare kan även uppdragsgivare vara bedömare. Två av dessa kategorier ska finnas representerade som bedömare.

Tidigare chefs, arbetsledares, kollegas eller handledares utlåtande godkänns om den sökande bytt arbetsplats inom två år från ansökan.

Bedömare ska ha cirka 1 ½ års god kunskap om den sökandes yrkesutövning.

För bedömning ska användas av Nämnden för socionomauktorisation fastställt formulär.

Socionom vars ansökan avslås med anledning av bristande lämplighet kan tidigast efter 1 år ansöka på nytt.

Förbindelse

I samband med ansökan förbinder sig socionomen även att följa yrkesetiken Akademikerförbundet SSRs “Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare”.

Desauktorisation och varning
Desauktorisation och varning kan beslutas om socionomen

 • allvarligt brustit i sin yrkesutövning
 • på grund av andra omständigheter, t ex allvarlig psykisk sjukdom, missbruk eller kriminalitet, kan anses olämplig att inneha auktorisation eller
 • själv begär att auktorisationen ska återkallas.

Varning kan beslutas om bristerna är av mindre allvarligt slag och att socionomen kan antas i fortsättningen följa gällande regler.

→ Så här ansöker du