Ansökningshandlingar för socionomauktorisation

Nämnden för socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet
att bli auktoriserade.

Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom:
● har formell teoretisk kompetens,
● praktisk yrkeserfarenhet och
● bedöms lämplig att arbeta som socionom med klienter.

Ansökningar prövas av Nämnden för socionomauktorisation som består av framstående
forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält.
För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet,
dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet.
Lämplighetsbedömningen görs av två från varandra fristående personer som arbetar med
och känner den sökande väl.
Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat
professionellt bemötande och professionell handläggning. Socionomen får en
kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.
Varje ansökan prövas individuellt.

Ladda ner ansökningshandlingar [PDF]

Ansökan sänds till
Nämnden för socionomauktorisation
Box 12800
112 96 Stockholm

Ansökningsavgiften är 875 kronor (inkl. moms). Avgiften sätts in på bankgironummer 5032-8939 i samband med ansökan, märk betalningen med namn eller personnummer.

Nämnden för socionomauktorisation sammanträder en gång per kvartal.

Nämnden sammanträder 2024: 14 mars, 13 juni, 12 september & 5 december.

Ansökan ska innehålla
● Ansökningsblanketten
● Socionomexamensbevis
● Tjänstgöringsintyg avseende minst tre
års yrkeserfarenhet de senaste sex åren
● Intyg om handledning, minst 100 timmar
● Två lämplighetsutlåtanden från en chef/
arbetsledare samt en kollega som arbetar med och känner den sökande väl

Ansökan ska ha inkommit till nämnden senast 14 arbetsdagar innan sammanträdesdatumet.

Kontakt
Har du frågor kring auktorisation ring tel 070-621 44 08, e-post info@socionomauktorisation.se